Läser in...

Debattartiklar

Öppet brev till Helsingborgs politiker inför vintern 2014/2015.

I HD skrev den blågröna majoriteten en debattartikel under rubriken ” Helsingborgs Stad ska vara en förebild i arbetet med hållbar utveckling.” Bl.a. kunde man läsa ”Helsingborg ska vara en öppen, tolerant och sammanhållen stad där alla känner sig hemma.” Fina ord. Nu gäller det också att verkligen följa upp orden med handlingar.

Dagens situation

Frihamnen / Hemlösas Hus har bedrivit verksamhet för de hemlösa och de absolut fattigaste i vår kommun i nu snart 15 år. Tyvärr har det kommunala anslaget krympt kraftigt de senaste åren. Anslaget för nattverksamheten har helt dragits in av socialnämnden från den 16 oktober 2014. Anslaget för vår dagverksamhet har i dagarna reducerats till mindre än en femtedel!

Julen vintern närmar sig nu med stormsteg. Iskalla vindar sveper med full kraft in på våra gator och torg. Skär i märg och ben på människor som vistas ute. Det blir verkligen nu en akut kris för alla akut hemlösa i vår stad.

Ny grupp hemlösa

En ny grupp hemlösa har de senaste åren dykt upp i Sverige. - Har dock länge funnits ute i Europa. Nämligen de s.k. EU-tiggarna. De lever sedan urminnes tider under miserabla förhållanden i sina hemländer. Huvudsakligen Rumänien, men även i viss mån Bulgarien och Ungern och saknar i dessa länder rimliga mänskliga rättigheter Dessa människor har valt att bo i tält här i Sverige. - Kanske bättre boende än de har i sina hemländer? Att bo i tält nu i vinter och sedan sitta utanför en butik med en tiggarskål 10 timmar/dag är inte mänskligt.

Långsiktiga åtgärder

Fattigdomen i EU är ett långsiktigt problem, som kräver åtgärder inom respektive hemländer. EU måste trycka på aktuella länder. Detta kan dock inte bli annat än långsiktiga åtgärder. Men nog så viktiga.

Kortsiktiga åtgärder

- Är det rimligt att EU-medborgare som vistas här i Helsingborg skall bo i tält här under vinterhalvåret?
- Är det rimligt att de inte får varm mat och tillgång till hygienutrymmen? (toaletter & dusch)
- Är det rimligt att de skall fortsätta leva i sådan misär i Helsingborg under julen 2014 och instundande vinter?
Nej, det är det definitivt inte som vi ser det!

Förslag till snabba och kortsiktiga åtgärder lokalt i Helsingborg:

- Öppna upp Hemlösas Hus igen i full omfattning. Således såväl dag som nattverksamhet (36 sängar) och med anställd personal. Öppet för hemlösa helsingborgare såväl som för EU-medborgare. (Startsträcka ca en vecka från beslut )

- Fördjupa dagverksamheten på Hemlösas Hus för alla hemlösa och rotlösa helsingborgare.
- Akut lösning 15 dec. – 15 april 2015. Under hand utvärderas åtgärderna av oberoende instans för en ev. förlängning.
- Helsingborgs Stad tar det fulla ekonomiska ansvaret.

Anm. I detta projekt samarbetar vi i Frihamnen med Värmestugan och med Röda Korset m fl.

Sammanfattning.

Låt inte era egna ord i ingressen i ovan nämnda HD-artikeln ”Helsingborg ska vara en öppen, tolerant och sammanhållen stad där alla känner sig hemma” bli till tomma ord. Det är dags att öppna era hjärtan, som en just avgången statsministern uppmanade oss alla att göra.

Helsingborg den 1 december 2014
Björn O. Anderberg /
Styrelsen för Frihamnen/Hemlösas Hus

Öppet brev till Helsingborgs politiker.

Historik

Hemlösas Hus startade sin verksamhet vid senaste sekelskiftet. Först enbart med dagverksamhet. För 10 år sedan även med sovande nattgäster. Fn har vi 35 sängplatser och håller Hemlösas Hus öppet 24 timmar / dygn under årets alla dagar. Detta kan vi göra tack vare ett nära samarbete med Värmestugans ideella krafter. Vi har genom åren fått stort stöd från allmänheten, såväl privatpersoner, företag samt allehanda organisationer. Tack vare detta mångomfattande och generösa stöd har vi kunnat driva verksamheten vidare, trots kommunens njugga bidrag.

Nu-läget

Senaste mandatperioden har vårt kommunala bidrag ytterligare strypts undan för undan. Våren 2014 fann vi att nu går det inte att längre driva verksamheten vidare av ekonomiska skäl. All personal blev därför varslade om uppsägning. Under försommaren fann vi dock andra inkomstkällor som tillsammans med ytterligare generösa bidrag från allmänheten gjorde att vi kanske ändå skulle kunna driva nattverksamheten vidare. Vår styrelse meddelade detta vårt erbjudande till socialnämndens ledning skriftligen den 22 juni samt den 22 september. Erbjudandet innebar att vi skulle kunna driva vår verksamhet vidare på oförändrade villkor. Vi ville dock inte acceptera socialnämndens motförslag med bl a krav på att vår personal skulle registrera gästernas personnummer, psykiska sjukdomar, missbruk, ekonomi etc, ( Detta skulle troligen strida mot personuppgiftslagen). Däremot förklarade vi oss beredda till fortsatt förhandling, men detta avvisades.

Sovavdelningen

Något egentligt svar har vi inte fått från socialnämnden direkt till oss. Men har däremot kunnat läsa i tidningarna om ledningens utställda garantier att allt skall ordna sig för alla. Det är bra om det är sant. Men blir det så? Av en händelse fick vi för mindre än en månad sedan vetskap om att vår förhyrda sovrumsavdelning skulle rivas den 16 oktober och köras på Filbornatippen! Vi önskade då köpa byggnaden. Men svaret var kort och bestämt. ”Nej, den skall rivas, det har ”kommunen” bestämt. Punkt slut.” Vi anmälde bums ärendet till Hyresnämnden i Malmö. Inför smäleken att få betala oss ett stort skadestånd kovände kommunen och har nu lovat oss att få hyra sovavdelningen. Dock vill man i hyreskontraktet nu villkora att vi inte får ha nattgäster, utan enbart bedriva en utvidgad dagverksamhet i lokalerna.

Dagens situation

Natten till idag(den 13 oktober 2014) sov fortfarande 23 personer i Hemlösas Hus sängar. Bland våra gäster är det är stor oro och misstro mot uttalade ”garantier” och löften. - Skall kommunen lyckas infria sina garantier nu och i framtiden? Vi upprepar därför vårt erbjudande från den 22 juni och den 22 september och erbjuder oss att på oförändrade villkor driva Hemlösas Hus vidare ett år till eller längre tid om det finns behov av våra tjänster. Vi är - med tanke på socialnämndens ordförandes agerande i våras i det riksbekanta och famösa adoptionsärendet - inte säkra på att våra tidigare erbjudande kommit socialnämndens ledamöter till del i detta ärende heller, Därför nu detta Öppna brev. Framtid När kommunen har infriat alla sina löften och behovet är täckt med bättre boendemiljö än det vi kan erbjuda avser vi att driva enbart en utökad och fördjupad dagverksamhet i våra lokaler på Hemlösas Hus. Till gagn för de fattigaste och utslagna i vår stad. För detta arbete har vi i september 2014 ansökt hos socialnämnden om bidrag. Något svar har vi dock ännu inte erhållit.

Helsingborg den 13 oktober 2014
Styrelsen för Frihamnen/Hemlösas Hus

Hemlösas Hus – verkligheten och sanningen

Hemlösas Hus stänger och lägger ner. Det är det budskap som socialnämnden basunerar ut i massmedia. Tyvärr är det sant, likaså att det är socialnämnden som är orsaken till nedläggningen. Ingen av oss i verksamheten vill stänga men socialnämndens inställning och främst dess ordförandes – med tydligen instämmande från övriga i socialnämnden – klappjakt på oss har tvingat fram vårt beslut.

Så här ser verkligheten bakom Hemlösas Hus ut. Vi har till fromma för de medmänniskor, som har det särskilt svårt i vårt Helsingborg och detta i många fall på grund av de sociala myndigheternas tillkortakommanden, drivit Hemlösas Hus sedan år 2000. Först med enbart dagverksamhet och från 2006 också med 36 övernattningsplatser. Vi har dagligen haft en genomströmning av 50 -70 gäster och ofta fullbelagt på natten, i synnerhet under den kalla årstiden. Då kan vi många gånger inte bereda alla nattlogi. Efter ansökan, som vi tvingats skriva varje år, har socialnämnden beviljat oss ett föreningsbidrag, som trots vår tydliga verksamhetsbeskrivning årligen legat en till en och en halv miljon kronor under den nivå som vi angett som vår behovs- och ambitionsnivå. Sanningen är att vi kunnat driva huset till en anständig nivå endast tack vare ideellt arbete och framför allt genom de frikostiga gåvor i form av pengar, varor och tjänster, som vi fått från våra över tusen medlemmar och företag i staden. Det har hela tiden varit en kamp mot socialnämnden och dess tjänstemän för att få bidrag till en verksamhet, som är myndighetens skyldighet och ansvar. Som jämförelse kan nämnas att socialnämndens egen institution för hemlösa, Fenix på Gåsebäck, med samma antal platser som vi har, får mer än dubbelt så mycket i bidrag från socialen. Fenix får ca 8 miljoner per år, vi får 3,75 miljoner. Denna kamp för vår överlevnad har trappats upp under den senaste fyraårsperioden med Anders Lundströms (KD) ordförandeskap i socialnämnden.

Lundström har med sin uttalade negativa inställning till vår verksamhet mobbat oss i tid och otid. Hans syfte är tydligt; vi ska bort som den fristående aktör vi är i arbetet för den utsatta grupp av medmänniskor som är vår målgrupp. Han har tyvärr fått med sig socialnämnden i Helsingborg att för innevarande år krympa vårt redan knapra kommunala bidrag ytterligare med 100 000:-. Samtidigt beslutar man 0:- kronor i bidrag för nattverksamhet efter första kvartalet 2015. För helåret 2015 ger man oss vidare ett utvecklingsbidrag (!) för dagverksamhet om totalt 500 000:- Enbart våra kostnader för lokaler, renhållning mm uppgår till 585 000:-/år! Således ett horribelt beslut. Det kan bara betyda att man vill få bort oss och därmed också få tyst på en aktör som man uppfattar som obekväm.

För ett par veckor sedan fick vi en förfrågan från nämnden om att förlänga vår nattverksamhet till den 1 oktober 2015. Detta eftersom nybygget – som ännu inte är påbörjat - som ska friställa platser på det före detta motellet Kronan är försenat. För detta skulle samma otillräckliga bidrag som tidigare erhållas. Det säger sig självt att vi med ett sådant skambud måste avvisa nämndens förfrågan.

Den bittra verkligheten är att vi gick med nära 200 000 kronors förlust under 2013, trots att vi fick ca 900 000 kronor i gåvor och därtill förnödenheter. Kalkylen för 2014 ligger på närmare en miljon i förlust. Allt detta är väl bekant för nämnden och socialdirektören, som då har ”sockrat” sitt skambud för 2015 med ett par hundra tusen i hyresreduktion. Som om det skulle räcka för att tillnärmelsevis täcka de reella förlusterna. Eftersom vi i styrelsen är personligt ansvariga ekonomiskt ser vi oss då ingen annan möjlighet än att varsla och säga upp personalen för stängning av Huset den 15 oktober i år. För våra 14 anställda kan detta naturligtvis vara en katastrof och för våra gäster en personlig tragedi. Vi vill verkligen inget av detta men socialnämndens behandling av vår verksamhet tvingar oss till det. Vi känner oss besvikna och uppgivna över att bli motarbetade och att inte få gehör för det ideella arbete vi bedriver. I all synnerhet som vi vet att många av våra gäster är ”sönderbehandlade” av de sociala myndigheterna och som kan motiveras till ytterligare myndighetskontakt tack vare vår personals insatser.

Avslutningsvis: det är kommunens ansvar att avskaffa hemlöshet. Vi har sett det som en humanitär insats att medverka i detta arbete. När och om kommunen har uppfyllt sitt ansvar att garantera alla tak över huvudet ska våra nattplatser upphöra. Vi är då också beredda att bedriva dagverksamhet men endast under rimliga ekonomiska villkor. Men när inträffar detta ideala tillstånd? Inte i år och heller inte de närmaste åren med idag 122 helsingborgare som saknar egen bostad.

För Styrelsen för Föreningen Frihamnen Hemlösas Hus

Björn O Anderberg
ordförande

Olof Mathiasson
vice ordförande

Helsingborg den 14 april 2014

Hemlösheten – samhällets skamfläck.

Socialnämndens ordförande Anders Lundström ( KD ) levererar en insändare med anledning av en handfull insändare som HD publicerat tidigare i julveckan. Men han svarar inte på insändarnas vädjan att hans nämnd skall agera och göra det nu. Han gör istället en sk. papegoja, dvs. ord, ord, ord. Skriver också om deras långsiktiga lösningar. Ingen har i debatten i frågasatt Bostad-Först. Snarare är vi många som i åratal tjatat på Socialnämnden att satsa långsiktigt på just Bostad-Först. Men vi har tyvärr i många år fått prata för döva öron. Nu sent omsider har Socialnämnden vaknat. Och det är bra. Men Bostad-Först löser inte hemlöseproblemet i det korta perspektivet. Utan hemlösheten kommer med Lundströms och kommunledningens inställning att bestå i åratal. Och det är det som är den stora skamfläcken.

Vad många efterlyst – inklusive de hemlösa själva – är resurser för att kunna hålla Hemlösas Hus öppet 24 timmar/dygn och det årets alla dagar. Dvs. Hemlösas Hus blir ett tryggt akutboende där man kan landa och finna sig själv. För att sedan kunna gå vidare till mera långsiktiga lösningar, ex. Bostad-Först. Ett gammalt svenskt talesätt säger; ."Mens gräset gror dör kon" Begrunda det. - Det vore mer klädsamt än att som nu, fiska i grumligt vatten genom att ideligen upprepa ditt mantra; "Inga kravlösa härbärgen, inga kravlösa härbärgen." Det är ren och skär populism. Mig veterligen finns det inga "kravlösa härbärgen" i Helsingborg. Som sagt ren och skär populism av en företrädare för Kristdemokraterna.

Slutligen Anders Lundström (KD) Ta och läs vad som står i Nya testamentet Lukas 10:25-37. Det handlar om Den Barmhärtige Samariten. Texten – finns också på nätet - handlar om barmhärtighet eller medlidande, dvs kärlek till nästan. Detta är inte bara ett stycke Bibeltext utan har också blivit en social norm för vårt samhälle. Även bland judar, muslimer och buddister är barmhärtigheten en väsentlig dygd. Läs och begrunda. Tänk och känn efter.

Björn O Anderberg
Ordf. Frihamnen/Hemlösas Hus

Helsingborg den 8 januari 2013

Ny grupp hemlösa. Vad gör Kommunstyrelsen?

På hemlösas Hus har vi senaste tiden märkt av en delvis annan bild av våra gäster. Bland våra hemlösa finns idag flera som faktiskt har ett eget fast arbete. Också en grupp hemlösa som uppbär någon form av A-kassa. Men gemensamt för dem är att de för tillfället är hemlösa.

Några har som sagt eget fast arbete. Inget missbruk. Bostadslös som kanske uppstått efter en separering. Men man har en betalningsanmärkning hos Kronofogden. Kanske för ett litet snabbt SMS-lån, som nu är slutbetald. Men betalningsanmärkningen ligger kvar hos Kronofogdemyndigheten ytterligare 3 - 4 år.

Man får väl söka ny bostad. Så har säkert också skett. Men trots att man har fast arbete så nekas man i bostadsbristens Helsingborg ett hyreskontrakt. Detta för att man har en betalningsanmärkning. Går man till "gamla" socialförvaltningen, som nu är uppdelat i minst två enheter; Socialnämnden och Utvecklingsnämnden. Så svarar de på nya Socialnämnden, "Vi kan inte hjälpa dig du har ju inga sociala problem, typ missbruk osv." På Utvecklingsnämnden svarar de;" Du har fast inkomst. Ingen hjälp från oss. Vi är ingen bostadsförmedling."

Samma synsätt råder hos privata värdar såväl som hos kommunala Helsingborgshem. Man kan rimligtvis då ställa sig frågan som skattebetalare i Helsingborg, varför äger vi skattebetalare Helsingborgshem? Skall bolaget bara vara som ett bland flera likartade privata bostadsbolag? Eller skall man också ha inslag av socialt boende på olika sätt? Dessa frågor ska inte ställas till bolagets styrelse eller ledning. Detta är en typisk ägarfråga och faller därmed på Kommunstyrelsens bord. Det är således Kommunstyrelsen som skall fatta beslut om ägardirektiv och i laga ordning föra fram dem på bolagsstämman. Efter beslut på stämman kommer givetvis bolagets styrelse och ledning agera efter stämmobeslutet. Det är jag övertygad om.

Vad vill då Kommunstyrelsen med sitt bostadsbolag? Skall Helsingborgshem vara som vilket annat bostadsbolag som helst? - Visserligen i särklass störst i Helsingborg med över 13.000 lägenheter. Eller skall kommunen använda det verktyg, som man har rådighet till 100% över, för att minska den höga hemlösheten i Helsingborg?

Björn O Anderberg
Ordf. Frihamnen/Hemlösas Hus

Helsingborg den 7 september 2012