Läser in...

Om testamente

Om du önskar att andra än dina legala arvingar skall erhålla arv efter dig måste du upprätta ett testamente. Kvarlåtenskapen är den samlade förmögenhet och den egendom i övrigt som du efterlämnar vid din bortgång. Du/ni kan i ett testamente bestämma att ett visst belopp eller bestämda föremål skall tillfalla den eller de personer eller organisationer (testamentstagare) som du vill tillgodose. Den som erhåller ett bestämt belopp eller specificerade föremål kallas ”legatarie” och är inte delägare i dödsboet. Den som istället kommer att erhålla hela kvarlåtenskapen eller en viss procentandel därav kallas universell testamentstagare och blir dödsbodelägare. För att ett testamente skall vara giltigt måste några viktiga regler uppfyllas.

Det finns blanketter att använda för att upprätta ett testamente men ofta kan det vara klokt att prata igenom tankar om testamente med någon som har yrkesmässig erfarenhet av att skriva testamente, exempelvis Lavendla.

Ett vanligt förhållande är att makar eller sambos skriver ett gemensamt testamente som innebär att den efterlevande av dem erhåller all den först avlidnes egendom och att testamentsgivarna också bestämmer vad som skall ske med egendomen efter bådas bortgång, t.ex. för något välgörande ändamål. I sådant fall rekommenderas särskilt att anlita någon expert på testamente, t.ex. advokat, bankjurist eller annan familjejurist.

Tänk på att ange person- eller organisationsnummer för dina testaments­tagare.* För att vara giltigt skall ett testamente undertecknas av två testaments­vittnen samtidigt som du/ni undertecknar ditt/ert testamente. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras, men bör förvaras på ett säkert ställe. Ett exempel på bevittning kan du se nedan.

Att NN (och YY}, som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och i vår samtidiga närvaro tecknat sitt/sina namn intygar vi undertecknade testamentsvittnen.


H-stad den xx/xx 20xx

AA (personnummer), Adress BB (personnummer), Adress* Exempelvis Stödfonden för hemlösa i Helsingborg, organisationsnummer 843003-3160.